תיקון חוק ביטוח לאומי למענק לידה לנשים היולדת הבית

קצת רקע

ההצעה של ח”כ זנדברג אושרה בנובמבר 2016 בכנסת בהצבעה בקריאה ראשונה. הצעת החוק תעצור את האפליה הקיימת כיום נגד נשים שבוחרות ללדת בלידת בית, ותקבע כי גם נשים אלה יהיו זכאיות למענק לידה. כיום רק נשים היולדות בבית חולים או שמגיעות לבית חולים מיד לאחר הלידה מקבלות מענק לידה, ואילו נשים שבוחרות ללדת בבית לא מקבלות סכום זה. הצעת החוק קובעת כי נשים בלידת בית יקבלו את מענק הלידה.

הסיבה ההיסטורית לאפליה זו נובעת מההנחה כי לידה בבית חולים היא הלידה הבטוחה ביותר וכי יש לעודד נשים ללדת בבתי חולים בלבד. ואולם מחקרים שנעשו בשנים האחרונים מצאו כי כאשר מדובר בלידה בסיכון נמוך המלווה על ידי מיילדת מוסמכת אין ללידה זו השפעה שונה על בריאות היולדת או הילוד לעומת לידה בבית חולים.

בשנים האחרונות יותר ויותר נשים בוחרות ללדת בבית במרחב טבעי ומוכר, ועדיין שיעור הלידות הביתיות בישראל נמוך ומסתכם בפחות מאחוז מכלל הלידות.

הצעת החוק כוללת תיקון של חוק הביטוח הלאומי הנוגע למענק הלידה ולמענק האשפוז וכן תיקון של פקודת המיילדות הנוגע לתקנות לעיסוק מיילדות ביילוד מחוץ למוסד רפואי שייקבעו על ידי שר הבריאות באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות.

מענק הלידה מסתכם כיום ב-1,751 שקל עבור הילד הראשון במשפחה, 788 שקל עבור הילד השני ו-525 שקל בגין כל ילד נוסף. כיום מתקיימות בישראל בין 600 ל-800 לידות בית מדי שנה, כלומר תשלום של 1,751 שקלים לכל היותר ללידה יחייבו תוספת תקציב שנתית מקסימלית של 1.4 מיליון שקל.

ח”כ זנדברג: “יום חשוב בדרך של תיקון עוול שנמשך כבר יותר מידי שנים עבור מאות נשים מידי שנה במדינת ישראל שאינן זוכות לזכויות המגיעות להן. אני מודה לוועדת העבודה והרווחה , למשרד הבריאות ולביטוח הלאימי על תמיכתם בהצעת החוק הזאת וקידומה. כבר שנים ברור שלידות בית הן לידות רגילות לכל דבר ועניין והדבר היחידי שחסר הוא תיקון האפליה כלפי היולדות״

איך מקבלים את המענק לידה?

אם ילדת אחרי בבית ה-01.06.2017, את זכאית לקבל מענק לידה. לפי אתר של ביטוח לאומי אין צורך בהגשת תביעה, לאחר שמתקבל דיווח ממשרד הבריאות על לידת בית: http://bit.ly/2zODHVo
מענק הלידה כיום הוא: 1751 ₪ בעד הילד הראשון, 788 ₪ בעד הילד השני, 525 ₪ בעד הילד השלישי והלאה. יולדות בית, שלא קיבלו מענק בלידות הקודמות, זכאיות למענק כמו לילד הראשון. את המסמכים הבאים יש להעביר ללשכת הבריאות המחוזית (עדיף להגיעה פיזית) או ישירות לירושלים.
  • יש להרשם במשרד הפנים
  • להגיש ללשכת הבריאות: טופס הודעת לידה ותצהיר החתום על ידי עו“ד + תצלום ת. ז של ההורים + מספר ת.ז של התינוק

 

הצעת החוק

נוסח הצעת החוק: מספר פנימי: 577369
הכנסת העשרים
 
יוזמת:       חברת הכנסת תמר זנדברג
______________________________________________           
                                             פ/2726/20
 
הצעת חוק לידה בבית (תיקוני חקיקה), התשע”ו–2016
 
תיקון חוק הביטוח הלאומי 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה–1995 , בסעיף 42 –
(1) בסעיף קטן (א), פסקה (2) – תימחק;
(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
“(א1) נוסף על הוראות סעיף קטן (א), מבוטחת שילדה זכאית למענק לידה.”
תיקון פקודת המיילדות 2. בפקודת המיילדות , אחרי סעיף 13 יבוא:
“עיסוק ביילוד שלא בבית חולים או במוסד רפואי 13א. (א) שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע כללים לעניין עיסוק מיילדות ביילוד שלא בבית חולים או במוסד רפואי.
(ב) לא תעסוק מיילדת ביילוד שלא בבית חולים או במוסד רפואי, אלא בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף קטן (א), אולם הוראה זו לא תחול בנסיבות של מצב חירום רפואי, כפי שיקבע השר.”
חובת התקנת תקנות ראשונות 3. תקנות ראשונות לפי סעיף 13א לפקודת המיילדות, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה.
 
דברי הסבר
קיים אינטרס ציבורי מובהק להבטיח כי לידות יתקיימו בתנאים המאפשרים שמירה על בריאות היולדת והילוד. עד כה ננקטה הגישה לפיה הדרך היחידה להגיע לתוצאה זו היא על ידי לידה בבית החולים. מסיבה זו, כדי לעודד נשים ללדת בבית החולים, מותנה מענק הלידה בלידה בבית החולים. בעוד שניתן להבין התניה זו ביחס לדמי האשפוז האמורים לכסות את עלויות האשפוז, הרי שבהתניה זו יש מידה רבה של אי צדק בעיקר בנוגע למענק הלידה אשר מטרתו היא רכישת ציוד לילוד ומשכך אין רלוונטיות למקום שבו הוא נולד.
בנוסף העיתים השתנו. מחד גיסא עלתה מאוד רמת האוכלוסייה ואין עוד יסוד להניח כי יולדת תלד שלא בבית חולים, ללא התנאים הנדרשים ללידה. מאידך גיסא התפתחה בארץ תרבות של לידה אלטרנטיבית המתבצעת בעיקר בבית היולדת. ראוי להדגיש בהקשר זה כי הלידה האלטרנטיבית מתבצעת באמצעות מיילדות מומחיות וכי כל המחקרים בארץ ובעולם מוכיחים כי אין ללידה כזו כל השפעה שלילית על בריאות היולדת או הילוד. מוצע על כן לנתק את הקשר בין מענק הלידה לנושא מקום הלידה שכן כל ילוד זכאי לתמיכה שווה בראשית חייו.
התיקון המוצע לפקודת המיילדות נועד להסדיר את נושא הלידה האלטרנטיבית, אשר עד כה לא היה נתון לכל פיקוח, על ידי הסמכת שר הבריאות להתקין תקנות בעניין עיסוק במיילדות שלא בבית חולים או במוסד רפואי. ראוי לציין כי כבר נעשתה עבודה רבה וטובה בעניין זה במשרד הבריאות וכי לכן אין כל מניעה לביצוע מיידי של הוראה זו.
 
———————————
הוגשה ליו”ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביוםכ”ז באדר א’ התשע”ו – 7.3.16
שתפו ברשתות החברתיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *